Allmänna villkor

Allmänna villkor

The terms and conditions are currently only available in Swedish. We are working on an English version.

1 GILTIGHET

1.1 Dessa Allmänna Bestämmelser är en del av avtalet mellan dig som kund (Kunden) och PYS validering AB (klarapys.com), härefter kallat Företaget.

1.2 Kundens beställning till Företaget är bindande. Avtal anses ingånget genom bekräftelse av din beställning.

1.3 Dessa Allmänna Bestämmelser gäller så länge någon del av avtalet mellan Kunden och Företaget fortfarande gäller.

2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

2.1 Företaget tillhandahåller kurser och prov i yrkessvenska enligt de kursplaner, provbeskrivningar och tider som framgår på Webbsidan klarapys.com när Kunden anmälers sig till kursen. Kursinnehåll, nödvändiga förkunskaper och pris anges i kursbeskrivningen. Provinnehåll, nödvändiga förkunskaper och pris anges i provbeskrivningen.

2.2 För prov och kurser krävs förkunskaper. Dessa framgår i kurs- och provbeskrivning, och anges enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk) nivåskala. Kunden ansvarar för att ha de förkunskaper som anges för kurser och prov i aktuell beskrivning.

2.3 För distanskurser krävs att Kunden har tillgång till fungerande dator, surfplatta eller telefon med webbläsare, samt en internetuppkoppling. För de kurser där skypesamtal med lärare ingår krävs även ett skypekonto. Företaget ansvarar inte för programvara, datorer, internetuppkoppling eller annan utrustning för Kundens mottagande av distanskurser. Företaget ansvarar inte för internetleverantörens prestanda eller funktionalitet.

2.4 För distanskurser där skypesamtal med undervisande lärare ingår ansvarar Företaget att erbjuda tillgängliga datum och tider i rimlig omfattning. Inbokade skypesamtal sker normalt kl. 9.00 – 17.00 CET måndag-fredag. Företaget kan inte garantera att undervisande lärare är tillgänglig enligt Kundens önskemål.

3 ANMÄLAN

3.1 Anmälan till kurser och prov görs på Företagets webbsida klarapys.com. Anmälan är bindande.

4 PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Pris anges för respektive prov och kurs i beskrivningen på Företagets webbsida klarapys.com. Om inte annat framgår av avtalet är priset fast och omfattar all ersättning för kursen eller provet. Priserna som anges på webbsidan är inklusive moms (25 %) om inte annat anges.

4.2 Kortbetalning

All betalning sker genom Företagets betalningspartner Stripe. Företaget ser aldrig Kundens kortuppgifter och bär inget ansvar för eventuella säkerhetsbrister hos Stripe. Klarapys.com använder säkerhetsprotokollet SSL för att göra betalningen säker. Betalning sker vid anmälan.

5 FRÅNVARO

5.1 Om Kunden uteblir från kurs eller prov kan Kunden inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då Kunden var frånvarande.

5.2 I de kurspaket där skypesamtal med undervisande lärare ingår, har Kunden skyldighet att vid eventuell ombokning/senareläggande av samtalstillfälle meddela Företaget senast 24 timmar innan inbokat skypesamtal. Ombokning ska ske genom via samma kanal som ordinarie bokning (calendly). Vid avbokning senare än 24 timmar före skypesamtal kan Kunden inte boka om samtalstiden eller begära kompensation för uteblivet samtal.

Kunden ansvarar för att skicka in inlämningsuppgifter i tid, i de kurser detta är aktuellt. Företaget behandlar inte inlämningsuppgifter som skickas in senare än angiven deadline.

6 KUNDENS ÅNGERRÄTT

6.1 Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Kunden möjlighet att ångra sin kursanmälan inom 14 dagar från den dag då Företaget bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om Kunden ångrar sig under ångerfristen kommer Företaget att återbetala den kursavgift som Företaget har mottagit från Kunden. Om kursen inleds under ångerfristen samtycker Kunden till att ångerrätten hävs. Det innebär att Företaget har rätt att behålla kursavgiften.

Om Kunden vill utnyttja sin ångerrätt måste Kunden meddela Företaget innan ångerfristen löper ut och innan kursen påbörjas. Meddelandet måste ske skriftligen till info@klarapys.com

I 3 kap. distans – och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. Om deltagaren utövar sin ångerrätt kommer Företaget att blockera tillgången till utbildningen och återbetala anmälningsavgiften. Återbetalning sker till det konto kursdeltagaren uppger skriftligen till Företaget, senast inom 30 dagar från det att ångerrätt åberopats.

6.2 Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är Kundens ångerrätt förbrukad. Om Kunden avbryter en påbörjad kurs är Kunden skyldig att betala hela kursavgiften.

7 GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

7.1 Om Kunden anser att Företaget bryter mot avtalet ska Kunden skriftligen anmäla det till Företaget (reklamation). Vid reklamation ska Företaget, om så är möjligt, inom skälig tid vidta åtgärder så att felet avhjälps. Om möjligt och lämpligt ska Företaget dessförinnan samråda med den klagande om hur avhjälpandet ska gå till. Om felet avhjälps har Kunden ingen rätt till återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annan kompensation från Företaget. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har Kunden rätt till prisavdrag som motsvarar felet.

7.2 Företagets ansvar för fel är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Företaget med anledning av fel. Företagets ansvar omfattar alltså inte indirekt skada som t ex utebliven vinst, produktionsbortfall, tredje mans skador, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada. Företagets totala skadestånds-skyldighet begränsas och kan i intet fall uppgå till mer än det pris Kunden betalat för utbildningen.

7.3 Kunden kan inte utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor göra anspråk mot Företaget i anledning av uppdraget. Kunden har inte rätt till ersättning för proKundenktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Företaget ansvarar inte heller för skada som avser ersättning till tredje man. Vid leverans av uppdrag på elektronisk väg ansvarar Företaget inte för skada orsakat av s.k. datavirus eller annat problem utanför Företaget:s kontroll. Företaget ansvarar inte för problem som uppkommer hos dig på grund av ditt användande av uppdragsresultatet, eller för problem hänförliga till din eller annans tekniska utrustning eller programvara. Företaget  ansvar är begränsat till belopp motsvarande den ersättning Företaget erhållit för uppdraget, dock till ett belopp motsvarande högst två (2) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Krav på skadestånd ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, meddelas Företaget skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast trettio (30) dagar efter uppdragets slutförande.

7.4 Företaget ansvarar inte för att Kunden uppnår de resultat som anges som mål i kursbeskrivningen. Företaget ansvarar inte för att Kunden kommer att få ett godkänt provresultat efter avslutad provförberedande kurs.

8 HÄVNING OCH UPPSÄGNING

8.1 Om Företaget på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet har beställare/kursdeltagare rätt att häva köpet. Först ska dock reklamation enligt punkt 7.1 ha skett och Företaget fått skälig tid att korrigera avtalsbrottet. Hävningsförklaring ska vara skriftlig och ange omfattningen av skadan och i vad det väsentliga avtalsbrottet består.

8.2 Företaget kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt. Vid sådan hävning har Kunden ingen rätt till återbetalning.

8.3 Företaget har dessutom rätt att när som helst – utan att ange skäl – säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning kommer hela det pris Kunden betalat för utbildningen att återbetalas till dig.

9 IMMATERIALRÄTT

9.1 Samtliga rättigheter till bilder, kursmaterial m m som används i utbildning eller prov tillhör Företaget eller rättighetsinnehavare som Företaget har avtal med. Kunden får inte använda, kopiera eller sprida materialet på annat sätt än som krävs för utbildningens eller provets genomförande.

10 FORCE MAJEURE

10.1 Företaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om Företaget eller dess underleverantörers leverans fördröjs på grund av en oförutsedd omständighet som ligger utanför Företaget eller underleverantörens kontroll, inklusive men inte begränsat till sjukdom, eldsvåda, åsknedslag, naturkatastrof, strejk, bojkott, arbetskonflikt, krig, mobilisering eller oförutsedd militär in­kallelse av motsvarande omfattning, valutarestriktioner, brist eller fel i energiförsörjning, teleförbindelser inklusive nätverks­kommunikation, uppror och upplopp eller därmed jämförbara omständigheter, eller oförutsedda åtgärder från myndigheter.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 För att underlätta administrationen lagrar Företaget uppgifter om namn, mejladress och yrke samt vilken verksamhet Kunden deltar i. Uppgifterna används i Företagets kundregister för att sända information om kommande verksamhet och sparas så länge företaget anser sig ha behov av uppgifterna. Om Kunden inte vill ha fortsatt information kontaktar Kunden Företaget skriftligen. Kortbetalning sker genom Stripe, så Företaget har inte tillgång till Kundens kortuppgifter.

11.2 Om Kunden anmält sig till PYS medicin C1 och skriver provet, sparar Företaget uppgifterna på obestämd tid i ett provregister, så även skrivna provuppgifter och ljudupptagningar, samt personnummer eller födelsedatum. Detta för att Företaget behöver uppgifterna för att säkerställa vem som skrivit provet och fått intyg, gentemot kontrollerande myndigheter. Företaget behåller också utförda provuppgifter med syftet att säkerställa provets nivå och en rättvis och likvärdig bedömning över tid.

11.3 Företaget kommer att iaktta sekretess  och försiktighetsåtgärder vad gäller Kundens personuppgifter och personliga förhållanden i enlighet med GDPR. Kunden har rätt att efter begäran ta del av de uppgifter som Företaget sparat.

12 TVISTELÖSNING

12.1 Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Eventuella tvister rörande avtal eller uppdrag mellan Kunden och Företaget avseende giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av avtal eller dessa villkor ska avgöras vid allmän domstol med Östersunds tingsrätt som första instans.

© PYS validering 2017-2018.